Księga wieczysta – ustalanie stanu prawnego nieruchomości

CEL SZKOLENIA:

 •  przekazanie uczestnikom aktualnej i praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania ksiąg wieczystych i ustalania stanu prawnego nieruchomości
 • poznanie systemu ewidencji nieruchomości w Polsce oraz celu prowadzenia, funkcji i znaczenia ksiąg wieczystych

 

PROGRAM

 1. Źródła informacji o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości – księga wieczysta i ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości).
 2. Istota, cel prowadzenia, funkcje i ustrój ksiąg wieczystych.
 3. Struktura i treść księgi wieczystej (analiza poszczególnych działów księgi wieczystej).
 4. Prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej. Rodzaj i charakter wpisów w księdze wieczystej.
 5. Istota praw rzeczowych ujawnianych w księdze wieczystej – własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i hipoteka.
 6. Zasada pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej. Zasada rozszerzonej skuteczności praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej.
 7. Niezgodność między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Istota, rodzaje i źródła niezgodności. Sposoby ustalania i usunięcia korygowania niezgodności stanu prawnego nieruchomości wskazanego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
 8. Domniemania związane z wpisem do księgi wieczystej. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i jej skutki.
 9. Postępowanie wieczystoksięgowe – podstawy wpisu do księgi wieczystej, kognicja sądu wieczystoksięgowego. Zasady dotyczące wypełniania wniosków. Opłaty wieczystoksięgowe.
 10. Rodzaje odpisów i wypisów z księgi wieczystej – pobieranie, czytanie i weryfikacja odpisów i wypisów z ksiąg wieczystych. Korzystanie z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych i systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jaka jest struktura księgi wieczystej i jakie informacje dotyczące nieruchomości znajdują się w księdze wieczystej i ewidencji gruntów i budynków;
 • jakie prawa podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej i jaka jest istota tych praw;
 • czym różni się własność od użytkowania wieczystego, użytkowanie od służebności i dlaczego współwłasność nieruchomości bywa ryzykowna i niepraktyczna;
 • czym różni się odpowiedzialność osobista dłużnika od odpowiedzialności rzeczowej właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką;
 • jakie są rodzaje wpisów do księgi wieczystej i dlaczego należy ujawniać w księdze także te prawa, których ujawnienie nie jest konieczne;
 • jakie są skutki ujawnienia w księdze wieczystej najmu, dzierżawy, roszczenia z umowy przedwstępnej i deweloperskiej czy prawa do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej;
 • jakie domniemania związane są z wpisem do księgi wieczystej i co z nich wynika;
 • co wynika z zasady pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej;
 • na czym może polegać i co może być źródłem niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości oraz jakie są sposoby usunięcia tej niezgodności;
 • co to jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i jakie są skutki jej działania;
 • jak prawidłowo wypełnić wniosek o wpis do księgi wieczystej i jakie opłaty wiążą się z wpisem i wykreśleniem określonych praw;
 • jak pobierać, prawidłowo czytać i weryfikować odpisy i wypisy z ksiąg wieczystych.

 

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA:

 • szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz przykładowych dokumentów i wniosków
 •  tematy wchodzące w skład szkolenia są omawiane zarówno z teoretycznej, jak i praktycznej strony – z wykorzystaniem licznych przykładów oraz studium przypadku (kazusów)
 • uczestnicy szkolenia nabywają praktyczne umiejętności związane z dostępem do elektronicznej księgi wieczystej oraz czytaniem, rozumieniem i analizą jej treści

NA SZKOLENIU ZAPEWNIAMY:

 • materiały: długopis, notatnik
 • obszerne materiały szkoleniowe, zawierające m.in. streszczenie omawianych zagadnień, wzory wniosków wieczystoksięgowych, teksty aktów prawnych oraz wykaz najważniejszego orzecznictwa.
 • Przerwę kawową, lunch
 • Certyfikat ze szkolenia „Księga wieczysta – ustalanie stanu prawnego nieruchomości”

 

 

INFORMACJE
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi zamknięta
Liczba godzin 6
Czas trwania szkolenia 1 dzień
Termin szkolenia 4.02., 11.02.2020r.
Miejsce Warszawa
Cena 450 zł netto/osoba
 Tel. 660 540 823

*Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów

Warunki dotyczące organizacji przez nas szkoleń ustalane są każdorazowo indywidualnie, a koszt ich przeprowadzenia uzależniony jest w szczególności od miejsca ich realizacji (organizujemy szkolenia zarówno w siedzibach naszych klientów, jak również ośrodkach szkoleniowych i hotelach) oraz ich formuły (szkolenia jedno lub dwudniowe, wyżywienie, nocleg).

Księga wieczysta – ustalanie stanu prawnego nieruchomości -wersja do druku

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!