Szkolenie PPOŻ dla placówek oświatowych

Szkolenie dla nauczycieli i innych pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz dzieci i młodzieży (szkolenie podstawowe)

 

 Podstawa prawna

  • Zgodnie z Kodeksem pracy, a dokładnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b KP pracodawca jest zobowiązany aby wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
  • Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych „Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek”.

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli i innych pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów w szkole lub placówce oświatowej z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz istniejącej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku (jeżeli jest wymagana) lub planu ewakuacji szkoły lub placówki, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

DLA KOGO DEDYKOWANE JEST TO SZKOLENIE

Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli i innych osób wyznaczonych przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz dzieci i młodzieży w szkole lub placówce oświatowej.

WARTOŚCI PODJĘTEJ EDUKACJI

Wartością podjętej edukacji jest zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i ewakuacji, a tym samym podniesienie świadomości bezpieczeństwa pożarowego w pracy, domu i rodzinie.

REALIZACJA ZAJĘĆ

Blok teoretycznych zajęć stacjonarnych.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp. Element edukacyjny Prezentacja instruktorska
1 Przepisy prawa normujące zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w Polsce tak
2 Warunki oraz sposoby ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania oraz warunków technicznych obiektu tak
3 Źródła powstawania oraz potencjalne drogi rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie tak
4 Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, w tym alarmowanie służb ratowniczych tak
5 Podręczny sprzęt gaśniczy – budowa oraz zasady jego użycia w tym czasookresy poddawania go przeglądom technicznym przez konserwatorów sprzętu ppoż. tak
6 Hydranty wewnętrzne oraz inne urządzenia i instalacje przeciwpożarowe- budowa oraz zasady ich użycia,  w tym terminy  poddawania ich przeglądom technicznym przez konserwatorów sprzętu ppoż. tak
7 Ewakuacja – warunki oraz zasady ewakuacja osób z obiektu oraz czasookresy próbnych ewakuacji tak

ŚRODKI I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych takich jak:

  • komputer
  • ekran multimedialny
  • projektor
  • gaśnice i hydranty wewnętrzne będące na wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej
  • prezentacja multimedialna, filmy oraz zdjęcia tematyczne
  • elementy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu (jeśli jest wymagana) ) lub planu ewakuacji szkoły lub placówki

CO OTRZYMUJE UCZESTNIK PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dedykowane dla koordynatorów ewakuacji w szkołach lub placówkach oświatowych.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!