Szkolenia BHP dla pracowników -wstępne

Art.237 KP § 2 Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

§ 2 ¹ Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

 

Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia BHP dla pracowników firm wszystkich branż. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów z myślą o długoletniej i owocnej współpracy oraz mając na uwadze usprawnienie naszych działań chcielibyśmy zaproponować państwu szkolenie BHP na najwyższym poziomie.

 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY?

 1. Podchodzimy do każdego klienta indywidualnie, dobieramy odpowiedni program szkolenia BHP w oparciu o charakter działalności firmy,
 2. Szkolenia prowadzone są przez grupę ekspertów- specjaliści ds. BHP, inspektorzy pracy,
 3. Przeprowadzamy szkolenie BHP w formie interesujących wykładów i warsztatów,

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Program szkolenia wstępnego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005r. Nr 116, poz. 972, z 2007r. Nr 196, poz. 1420).

Ramowy program instruktażu ogólnego

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Ramowy program instruktażu stanowiskowego

 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

 • elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),
 • elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),
 • elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),
 • przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,

b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii,

c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora

4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora

5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika

Po ukończenia szkolenia uczestnicy:

 1. Zdobędą wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Zostaną szczegółowo zaznajomieni o dwóch etapach szkolenia wstępnego BHP: instruktaż ogólny i stanowiskowy,
 3. Poznają podstawowe zasady udzielenia pierwszej pomocy, instrukcji ppoż i ewakuacji,
 4. Zdobędą wiedzę jak postępować i zapobiegać nagłym wypadkom w trakcie wykonywanych przez nich prac,
 5. Otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP,

 

 

Grupa docelowa: szkolenie dedykowane jest dla pracowników firm wszystkich branż.

Prowadzący:  główny specjalista ds. BHP, PPOŻ

 

 

Szkolenie okresowe BHP skierowane jest do:

 1. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 2. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych,
 3. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno- technicznych,
 4. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich,
 5. Pracowników służb BHP,

 

 

Jak często każdy pracodawca powinien przeprowadzać szkolenia okresowe BHP?

 1. Stanowiska robotnicze o podwyższonym ryzyku- raz w roku,
 2. Stanowiska robotnicze- raz na 3 lata,
 3. Pracownicy administracyjno- biurowi- raz na 6 lat,
 4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno- technicznych- raz na 5 lat,
 5. Pracodawcy, kadra zarządzająca- raz na 5 lat,
 6. Pracownicy służb BHP- raz na 5 lat.

 

INFORMACJE:
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi otwarta
Liczba godzin
Termin szkolenia 27.01.2020 r.
Miejsce Al. KEN 36 lok. U121
Cena netto 50 zł/osoba -szkolenie wstępne (ważne 1 rok)

Warunki dotyczące organizacji przez nas szkoleń ustalane są każdorazowo indywidualnie, a koszt ich przeprowadzenia uzależniony jest w szczególności od miejsca ich realizacji (organizujemy szkolenia zarówno w siedzibach naszych klientów, jak również ośrodkach szkoleniowych i hotelach) oraz ich formuły (szkolenia jedno lub dwudniowe, wyżywienie, nocleg).

szkolenie bhp dla pracowników -wersja do druku

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!