Prawne podstawy obrotu nieruchomościami

CEL SZKOLENIA

 • przedstawienie najważniejszych rozwiązań prawnych regulujących obrót nieruchomościami,
 • przedstawienie wyróżnianych w polskim prawie rodzajów nieruchomości,
 • wskazanie istoty określonych praw do nieruchomości. w tym w szczególności praw rzeczowych (własności, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz hipoteki), oraz wybranych praw obligacyjnych (najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, timesharingu, etc.)
 • omówienie istotnych postanowień umów służących przeniesieniu własności nieruchomości,
 • wskazanie najważniejszych zagadnień dotyczących sporządzania aktu notarialnego,
 • omówienie praktycznych aspektów wykorzystania w obrocie nieruchomościami umowy przedwstępnej i umowy deweloperskiej
 • przedstawienie struktury i treści księgi wieczystej oraz skutki ujawnienia i nieujawnienia w księdze wieczystej określonych praw.

 

PROGRAM:

 1. Pojęcie i rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe, odrębna własność lokali).
 2. Własność i współwłasność nieruchomości. Prawo użytkowania wieczystego. Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka).
 3. Umowy o korzystanie z nieruchomości –umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, timesharingu.
 4. Szczególne zasady obrotu nieruchomościami. Umowy w obrocie nieruchomościami –umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia. Umowa o zniesienie współwłasności nieruchomości, umowa o dział spadku obejmującego nieruchomość, umowa przekazania nieruchomości.
 5. Tryb sporządzenia i treść aktu notarialnego.
 6. Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami –umowa przedwstępna o tzw. słabszym i silniejszym skutku.
 7. Umowa deweloperska.
 8. Prawo pierwokupu, odkupu i wykupu nieruchomości.
 9. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
 10. Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia w dobrej i złej wierze.
 11. Księgi wieczyste –funkcja, struktura, prowadzenie i treść ksiąg wieczystych. Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

 

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • forma warsztatowa z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz przykładowych dokumentów i wniosków,
 • tematy wchodzące w skład szkolenia są omawiane zarówno z teoretycznej, jak i praktycznej strony – z wykorzystaniem licznych przykładów oraz studium przypadku (kazusów)
 • uczestnicy szkolenia nabywają praktyczne umiejętności związane z dostępem do elektronicznej księgi wieczystej oraz czytaniem, rozumieniem i analizą jej treści

 

NA SZKOLENIU ZAPEWNIAMY

 • materiały szkoleniowe: długopis, notatnik
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • przerwę kawową, lunch

 

INFORMACJE
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi zamknięta
Liczba godzin 6
Czas trwania szkolenia 1 dzień
Termin szkolenia 5.02., 12.02.2020r.
Miejsce Warszawa
Cena 450 zł netto/osoba
 Tel. 660 540 823

*Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów

 

 Warunki dotyczące organizacji przez nas szkoleń ustalane są każdorazowo indywidualnie, a koszt ich przeprowadzenia uzależniony jest w szczególności od miejsca ich realizacji (organizujemy szkolenia zarówno w siedzibach naszych klientów, jak również ośrodkach szkoleniowych i hotelach) oraz ich formuły (szkolenia jedno lub dwudniowe, wyżywienie, nocleg).

Prawne podstawy obrotu nieruchomościami -wersja do druku

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!