Polityka organizowania Szkoleń (regulamin)

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie szkoleniabea.pl organizuje firma Bea,
  z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-797 przy Al. KEN 36 lok. U121, o numerze NIP: 823-122-06-74.
 2. Przepisy niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu) stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 3. Szkolenia otwarte to szkolenia w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń na stronie szkoleniabea.pl, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia.
 4. Uczestnik –firma, pracownik firmy, instytucji, organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa
  w szkoleniu organizowanym przez Bea i zawarła z tego tytułu odpowiednią umowę –dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
 5. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu do Bea jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu).
 • 2

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej szkoleniabea.pl lub mailem
  ( szkolenia@szkoleniabea.pl ) dostępnego na stronie www.szkoleniabea.pl
 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia pracownik Bea skontaktuje się z Uczestnikiem
  za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych
  po otrzymaniu formularza zgłoszenia. Bea nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.
 3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Bea a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 4. Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Realizowane są według ustalonego przez Bea programu szkolenia dostępnego na stronie internetowej szkoleniabea.pl

Szkolenia zamknięte

 • 3

Informacje  organizacyjne dotyczące szkoleń zamkniętych

 1. Bea, na zlecenie Klientów opracowuje i realizuje usługi szkoleniowe w formie szkoleń zamkniętych.
 2. Warunkiem realizacji szkolenia zamkniętego na rzecz Klienta jest przesłanie do Bea prawidłowo wypełnionego zamówienia. Formularz dostępny jest na stronie internetowej szkoleniabea.pl po uprzednim uzgodnieniu z Bea tematyki realizowanej Usługi oraz terminu i miejsca jej realizacji.
 3. Szkolenia zamknięte realizowane są w miejscach i czasie uzgodnionym przez Klienta z Bea.
 4. Na potrzeby organizacji szkolenia zamkniętego, jeśli będzie ono odbywało się w miejscu wyznaczonym przez Klienta, Klient zobowiązany jest na własny koszt zapewnić:
 • Dobrze oświetloną, w pełni wyposażoną sale wykładową (rzutnik multimedialny wraz z ekranem, flipcharty oraz markery, krzesła, stoły), która zostanie przygotowana zgodnie z dodatkowymi wskazówkami przesłanymi przez Bea;
 • Posiłki dla Uczestników oraz Trenera: przerwa kawowa, obiad każdego dnia realizacji szkolenia zamkniętego
 • Nocleg (ze śniadaniem) dla Trenera od dnia poprzedzającego szkolenie zamknięte oraz pomiędzy każdymi dwoma kolejnymi dniami organizacji tego szkolenia.
 1. Na życzenie Klienta Bea udzieli Klientowi pomocy w wybraniu i zarezerwowaniu miejsca organizacji szkolenia zamkniętego.
 2. W sytuacji gdy szkolenie organizowane jest w biurze Bea, Bea zapewnia
 • Dobrze oświetloną, w pełni wyposażoną sale wykładową (rzutnik multimedialny wraz z ekranem, flipcharty oraz markery, krzesła, stoły)
 • Przerwę kawową
 • 4

Zmiana terminu realizacji

 1. Klient w każdym czasie może zwrócić się do Zleceniobiorcy o zmianę terminu realizacji projektu zamkniętego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli informacja o zmianie terminu została przekazana:
 • Nie później niż 5 (pięć) dni roboczych przed datą realizacji –Bea zobowiązany jest wskazać nie mniej niż dwa inne możliwe terminy realizacji zamówionej usługi;
 • 4 (cztery) dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia –Bea ma prawo odmówić zmiany terminu realizacji usługi.
 • 5

Zmiana miejsca realizacji

 1. Klient może dokonać zmiany miejsca realizacji projektu zamkniętego w terminie:
 • nie późniejszym niż 5 (pięć) dni roboczych przed planowaną datą –swobodnie, za powiadomieniem Bea;
 • 4 (cztery) dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia i później –wyłącznie za uprzednią zgodą Bea.
 • 6

Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

 1. Cena szkolenia zamkniętego obejmuje wyłącznie:
 • Dojazd Trenera na miejsce realizacji szkolenia zamkniętego (na terenie Polski);
 • Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego;
 • Komplet materiałów dydaktycznych;
 • Wystawienie oraz przekazanie certyfikatów uczestnictwa;
 • Przeprowadzenie ankiety oceniającej oczekiwania klientów dotyczącej szkolenia
 1. Cena szkolenia zamkniętego nie obejmuje w szczególności kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegów Uczestników, wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem, które własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest zapewnić Klient.
 2. Obowiązującym sposobem płatności jest zapłata przed szkoleniem całości kwoty, chyba, że strony w formie pisemnej ustalą inaczej. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Bea nr: 86 1160 2202 0000 0001 0782 0770 prowadzony przez Bank Millennium nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko uczestnika oraz termin i tytuł szkolenia. W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu.
 3. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
  w szkoleniu. W przypadku braku opłaty na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, faktura proforma umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email w wersji elektronicznej wraz z informacjami organizacyjnymi (7 dni przed terminem szkolenia).
 1. Fakturowanie:
  • w przypadku dokonania przedpłaty za usługę szkoleniową, oryginał faktury zostanie wysłany Uczestnikowi pocztą elektroniczną po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Bea
  • standardowo każda faktura zawiera następujące informacje: dane nabywcy zamieszczone w formularzu zgłoszenia, liczbę oraz nazwiska Uczestników szkolenia, tytuł oraz termin szkolenia, koszt jednostkowy oraz całościowy.
  • w sytuacji, gdy na fakturze powinny zostać uwzględnione dodatkowe informacje, Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Bea o tej konieczności maksymalnie na 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia się szkolenia.
  • Bea nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach,
   w przypadku wskazania przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 • 7

Odwołanie szkolenia zamkniętego

 1. Klient w każdym czasie ma prawo odwołać realizację projektu zamkniętego, z tym zastrzeżeniem, iż każdorazowo, w przypadku odwołania w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem Bea ma prawo zażądać od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości odwołanej usługi. Brak stawienia się Uczestników na miejsce realizacji projektu zamkniętego uważa się za jego odwołanie w dniu realizacji.
 2. Bea uprawniony jest do odwołania projektu zamkniętego w przypadku, gdy Trener, który miał zrealizować usługę zgodnie z zamówieniem złożonym przez Klienta nie będzie mógł zrealizować usługi z przyczyn losowych, a zastąpienie go przez innego Trenera nie będzie możliwe lub Klient nie wyrazi zgody na realizację usługi przez innego, wskazanego przez Bea Trenera. W takiej sytuacji następuje 100% zwrotu ceny szkolenia.

SZKOLENIA OTWARTE

 • 8

Informacje organizacyjne dotyczące szkoleń otwartych

 1. Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) standardowo Bea przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej na 7 dni przed terminem szkolenia na adres
  e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia. W przypadku niezebrania ustalonej przez Bea minimalnej liczby Uczestników niezbędnej do realizacji szkolenia, Bea zastrzega sobie prawo do przesłania informacji organizacyjnych w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem szkolenia oraz do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do momentu zebrania wymaganej liczby Uczestników lub do odwołania szkolenia.

 

 • 9

Zmiana terminów szkoleń

 1. W przypadku szkoleń otwartych Bea zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.
 2. Bea ma prawo do odwołania zaplanowanego terminu szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca szkolenia lub czynniki pogodowe.
 3. W przypadku odwołania szkolenia z winy Bea, wpłata zostaje zwrócona Uczestnikowi w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.
 4. W przypadku odwołania szkolenia ze strony Bea, Bea nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem
  w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu we własnym zakresie, zakup biletów kolejowych przed otrzymaniem informacji organizacyjnych itp.

 

 • 10

Zmiana trenera prowadzącego szkolenie

 1. W szczególnych przypadkach Bea zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany trenera prowadzącego szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji trener realizujący zajęcia
  w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie trenerskie oraz wiedzę aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.
 • 11

Zmiana miejsca szkolenia

 1. W szczególnych przypadkach Bea zastrzega sobie prawo do zmiany sali konferencyjnej lub hotelu,
  w którym odbędzie się szkolenie, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.
 • 12

Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

 1. Szkolenia otwarte prowadzone przez Bea są odpłatne.
 2. Wysłanie zgłoszenia online lub formularza zgłoszeniowego mailem jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennik na stronie szkoleniabea.pl
 3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia Bea bez składnia podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 4. Obowiązującym sposobem płatności jest zapłata przed szkoleniem całości kwoty, chyba, że strony w formie pisemnej ustalą inaczej. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Bea nr: 86 1160 2202 0000 0001 0782 0770 prowadzony przez Bank Millennium nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko uczestnika oraz termin i tytuł szkolenia. W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu.
 5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
  w szkoleniu. W przypadku braku opłaty na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, faktura proforma umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email w wersji elektronicznej wraz z informacjami organizacyjnymi (7 dni przed terminem szkolenia).
 6. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu (wydawany na podstawie minimum 80% obecności Uczestnika na szkoleniu). Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia chyba, że oferta konkretnego szkolenia stanowi inaczej.
 7. Od dnia 1 stycznia 2011r. usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.
 1. Fakturowanie:
 • w przypadku dokonania przedpłaty za usługę szkoleniową, oryginał faktury zostanie wysłany Uczestnikowi pocztą elektroniczną po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Bea
 • w przypadku Uczestników, z którymi uzgodniono płatność po zrealizowanym szkoleniu, oryginał faktury z 14-dniowym terminem płatności, zostanie wysłany pocztą elektroniczną w ostatnim dniu szkolenia.
 • standardowo każda faktura zawiera następujące informacje: dane nabywcy zamieszczone w formularzu zgłoszenia, liczbę oraz nazwiska Uczestników szkolenia, tytuł oraz termin szkolenia, koszt jednostkowy oraz całościowy.
 • w sytuacji, gdy na fakturze powinny zostać uwzględnione dodatkowe informacje, Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Bea o tej konieczności maksymalnie na 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia się szkolenia.
 • Bea nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach,
  w przypadku wskazania przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury.

 

 • 13

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić w Bea
  w formie pisemnej: listem elektronicznym na e-mail: szkolenia@szkoleniabea.pl lub pocztą najpóźniej 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych
  od pracy) przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Bea przesyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone po terminie niż wyżej podane lub w innej formie nie będą uwzględniane.
 2. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu. 50% kosztów obliczane jest
  od regularnej ceny szkolenia bez uwzględnienia ewentualnych zniżek. W przypadku rezerwacji obejmujących szkolenie wraz z zakwaterowaniem, rezygnacja w późniejszym terminie niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 100% kosztów zakwaterowania.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu przez Uczestnika, który dokonał zgłoszenia
  w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
 5. Zmiana terminu udziału w szkoleniu przez Uczestnika, jest tak samo traktowana jak obowiązują zasady ujęte w §13 pkt 16-19 niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń Bea–regulaminu).
 6. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

 • 14

Polityka rabatowa szkoleń otwartych

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników polityka rabatowa Bea przewiduje 5-10% zniżkę dla każdego uczestnika.

Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników polityka rabatowa Bea przewiduje 15% zniżkę dla każdego uczestnika.

Polityka rabatowa obowiązuje zgłoszonych na to samo szkolenie w tym samym terminie.

Wymienione zniżki nie sumują się z innymi rabatami oferowanymi przez Bea w dniu dokonania rezerwacji.

 

CERTYFIKAT, KONSULTACJE POSZKOLENIOWE, ANKIETA, PRAWA AUTORSKIE, RODO, REKLAMACJE

 • 15

Certyfikat uczestnictwa /ankieta

 1. Bea wydaje Uczestnikom certyfikat uczestnictwa. Potwierdza on wyłącznie udział Uczestnika w danym szkoleniu.
 2. W terminie do 14 dni przed szkoleniem, do Uczestników zostanie wysłana ankieta w celu poznania oczekiwań, preferencji oraz poznania potrzeb dotyczących szkolenia.

 

 • 16

Konsultacje poszkoleniowe

 1. W ramach szkoleń Bea zapewnia Uczestnikom możliwość korzystania
  z indywidualnych konsultacji w dniu szkolenia.
 2. Wszystkie przygotowane przez ekspertów Bea odpowiedzi w ramach konsultacji poszkoleniowych służą wyłącznie uzupełnieniu wiedzy zdobytej podczas szkolenia i mają charakter informacyjny.

 

 • 17

Prawa autorskie

 1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez Bea, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzenia autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe prezentowane podczas szkoleń.

 

 • 18

Informacje dot. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bea Beata Andrzejczak z siedzibą
  w Warszawie 02-797 przy Al. KEN 36 lok. U121
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
  z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej szkolenia@szkoleniabea.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora;
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 • Zawartej umowy na realizację szkolenia –uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Wypełnienie prawne ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku
z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z przepisami podatkowymi),

 • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Marketingu i promocji usług szkoleniowych prowadzonych przez Bea (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO),
 • Wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb szkoleniowych Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
 • Osoby upoważnione przez Administratora –pracownicy oraz współpracownicy
 • Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3:
 • W związku, z realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora,
  do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy –tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy –brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.
 • 19

Reklamacja usługi szkoleniowej

 1. Każdy uczestnik szkolenia otwartego realizowanego przez Bea, ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (wartości merytorycznej, organizacji zajęć, itp.).
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem lub pocztą tradycyjną) w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 4. Tytuł i termin szkolenia wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia;
 5. Imię i nazwisko trenera prowadzącego zajęcia;
 6. Szczegółowy opis problemu;
 7. Dane kontaktowe zgłaszającego reklamację (nazwa firmy/instytucji, imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, telefon kontaktowy).
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Bea informacji o powstałej nieprawidłowości. W przypadku wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych.
 9. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, Uczestnik może wnioskować o:
 10. Bezpłatne dodatkowe materiały szkoleniowe,
 11. Bezpłatny ponowny udział w takim samym szkoleniu,
 12. Zwrot części poniesionych kosztów,
 13. Zwrot całości poniesionych kosztów: wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera
  w dniu realizacji szkolenia.
 14. Bea zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w §13 pkt 2.
 • 20

Postanowienia końcowe

 1. Bea zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu)
  z wcześniejszą zapowiedzią na stronie internetowej szkoleniabea.pl
 2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu).
 3. Uczestnicy zgłaszający się na szkolenia otwarte są zobligowani do przestrzegania niniejszych przepisów dotyczących usług szkoleniowych.