Masz pytania związane ze szkoleniami?

zadzwoń
660 540 823

napisz: szkolenia@szkoleniabea.pl

Popularne szkolenia:

Gaśnice – najważniejsze informacje

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przepis ten odnosi się także do kwestii związanych z ochroną przeciwpożarową.

Jednym z podstawowych elementów zapewniających właściwy poziom ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy jest wyposażenie zakładu w gaśnice.

Zasady rozmieszczania gaśnic, ich rodzaje oraz ich ilość i obiekty, w jakich powinny się znajdować określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719).

Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w każdym obiekcie daje duże szanse na szybkie ugaszenie ognia lub pozwala skutecznie z nim walczyć aż do przybycia odpowiednich służb.

Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Podstawowym warunkiem dotyczącym rozmieszczenia gaśnic jest przede wszystkim to, że muszą być łatwo dostępne i widoczne. Muszą być także łatwo zdejmowalne. Do obsługi gaśnic nie trzeba mieć specjalnego przeszkolenia, jednak aby móc zareagować szybko i sprawnie w przypadku zagrożenia, należy umieć się nią posługiwać.

 Rodzaje gaśnic powinny być dostosowane do rodzaju pożarów, które mogą wybuchnąć w obiekcie. 

Na podstawie przepisów ww. aktu wykonawczego można wyróżnić 5 grup pożarów:

A – pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli np.: drewno, tkaniny, papier;

B – cieczy i materiałów stałych topiących się, np.: benzyna, nafta i jej pochodne, alkohol, aceton, eter, oleje, lakiery, parafina, stearyna;

C – gazów, np.: metan, acetylen, propan, wodór;

D – metali, np.: lit, sód, potas, glin, magnez;

F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Rodzaje gaśnic

Ze względu na środek gaśniczy możemy wyróżnić:

 1. Gaśnice pianową – środek gaśniczy w postaci wodnego roztworu środka pianotwórczego. Gaśnice te mają zastosowanie zwłaszcza do gaszenia pożarów grupy A i B;
 2. Gaśnice śniegową – środek gaśniczy w postaci skroplonego dwutlenku węgla. Nie wolną nią gasić ludzi, gdyż temperatura wydostającego się dwutlenku węgla z gaśnicy dochodzi do – 80°C. Gaśnice te sprawdzają się przy gaszeniu pożarów z grup B i C;
 3. Gaśnice proszkową – środkiem gaśniczym jest proszek. Gaśnica ta ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie zanieczyszczenie proszkiem nie jest szkodliwe dla gaszonych przedmiotów. Gaśnice proszkowe przeznaczone są do gaszenia pożarów z grup A, B i C albo B, C w zależności od rodzaju użytego proszku.
 4. Gaśnice  halonową – środkiem gaśniczym są chlorowcopochodne węglowodorów. Odpowiednie do gaszenia pożarów typu B i C.

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:

 1. w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
  – przy wejściach do budynków,
  – na klatkach schodowych,
  – na korytarzach,
  – przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
 2. w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),
 3. w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Dodatkowo przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

 • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
 • do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Wyposażenie w gaśnice magazynów, w których są składowane butle z gazem płynnym, oraz stacji paliw płynnych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Częstotliwość poddawania urządzeń przeciwpożarowych przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym reguluje §3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Mówi ono m.in. że:


Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.


Przykładowe gaśnice:

 

Gaśnica proszkowa GP-4x znajduje szczególne zastosowanie do zabezpieczenia przeciwpożarowego samochodów, warsztatów, magazynów, hal przemysłowych, zakładów energetycznych. Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy palnych, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V. Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC.

 

 

 

 

 

 

Gaśnica śniegowa GS-5x  znajduje szczególne zastosowanie w przemyśle oraz w laboratoriach chemicznych, składach aptecznych, halach przemysłowych, wytwórniach i magazynach cieczy i gazów palnych, stacjach paliwowych, lakierniach. Przeznaczona jest do gaszenia cieczy i gazów palnych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!