Choroby zawodowe

Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych), o ile została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub wywołał ją sposób wykonywania pracy, (art. 2351 Kodeksu Pracy).